document.referrer

โดย Little Bear on September,16 2006 11.46

< script language="JavaScript">
if (document.referrer){
document.write("You came from " + document.referrer);
}
  document.write(this.document.location);
< /script>

พารามิเตอร์ จากการ GET ใน html file

โดย Little Bear on August,25 2006 11.00

ค่าของ GET parameter ที่ได้รับมา

< script type="text/javascript">
< !--
var query=this.location.search.substring(1);
var get=[];
if (query.length > 0){
  var params=query.split("&");
  for (var i=0 ; i < params.length ; i++){
    var pos = params[i].indexOf("=");
    var name = params[i].substring(0, pos);
    var value = params[i].substring(pos + 1);
    get[name]=value;
    document.write( i + ":" + name);
    document.write("=" + value);
    document.writeln("");
  }
}
var photo = get["photo"] ? get["photo"] : "photo_1";
// -- >
< /script>

New web application

โดย Little Bear on December,04 2006 17.14

วันนี้ได้งานเว็บไซท์ใหม่ เป็นเว็บฐานข้อมูลโครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เลยนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา CMS ใหม่

www.pcuinnovation.com : primary care unit innovation : โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

CMS รุ่นใหม่ที่ำกำลังพัฒนาคืบหน้าได้ช้ามาก ส่วนหนึ่งคงมาจากไม่มีเว็บมารองรับการพัฒนาใหม่ (ตามที่ตั้งใจเดิมคือพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับเว็บเดิมที่มีอยู่) มาวันนี้ต้องเปิดโครงการใหม่ จึงถือโอกาสนำมาเป็นต้นแบบสำหรับสร้าง CMS ใหม่เสียเลย พร้อมทั้งเวลาที่บีบบังคับให้ต้องทำให้เสร็จในกำหนด

คำถามคาใจ : ค่าตัวแปรที่มีการใช้งานบ่อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรเซสควรเป็นอะไร

โดย Little Bear on November,24 2006 12.38

ค่าบางอย่างเป็นค่าที่ได้มาจากการหาโดยอัตโนมัติ เช่น url ที่กำลังทำงานอยู่ , absolute folder ของ url ที่กำลังทำงาน ควรเก็บไว้ในตัวแปรประเภทไหนดีจึงจะสะดวกในการทำงาน

1. define

2. global variable

3. config : สามารถเรียกใช้ผ่าน cfg('url') ได้ แต่การเรียกผ่าน function ย่อมต้องช้ากว่าการเรียกผ่าน define หรือ variable แน่

โจทย์ : upgrade system

โดย Little Bear on November,22 2006 10.35

การ upgrade ฐานข้อมูลในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเช็คตัวฐานข้อมูล