ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 16 มี.ค. 62 14:08

ssh เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูล NAS200 ขึ้น error สาเหตุเนื่องจาก sshd บน NAS200 มันเป็นรุ่นเก่าโบราณณณณณ

Unable to negotiate with legacyhost: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group1-sha1

แก้โดย

ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 user@legacyhost

or in the ~/.ssh/config file:

Host somehost.example.org
    KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1

หลังจากนั้นก็ยัง error

Unable to negotiate with 192.168.1.4 port 22: no matching cipher found. Their offer: aes128-cbc,3des-cbc,aes256-cbc,twofish256-cbc,twofish-cbc,twofish128-cbc,blowfish-cbc

แก้โดย

sudo nano /etc/ssh/ssh_config

แล้วเอา # หน้า Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc ออกไปเสีย