ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 16 พ.ค. 55 15:21

 • Case manager : มีผู้ดูแลเคส รายงานสรุปของกรณีคนไข้
 • เป็นไปได้ไหมที่จะดึง case มาจาก social media ของกลุ่ม?
 • การ discharge : เสียชีวิต หายจากความพิการ
 • เก็บข้อมูล ทั้งคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และคนพิการที่รอ พิการที่เห็นด้วยสายตา
 • การสังกัดองค์กรของคนพิการ (สมาคม,ชมรม ฯลฯ) ซึ่งมีโอกาสที่จะสังกัดหลายองค์กรได้
 • สร้างคำนิยาม เช่น ผู้ป่วย คือ ? คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มบุคคลผู้ต้องการพิเศษ Specialnist
 • รายงานคนพิการตามพื้นที่ทะเบียนบ้าน (พ่วงอยู่ในรายงานตามพื้นที่อาศัยปัจจุบัน)
 • รายงานคนพิการที่บัตรจะหมดอายุในเร็ว ๆ นี้
 • Export JHCIS => Import to iMed@home

โดย Little Bear on 14 พ.ค. 51 13:23

Software requirement

 • ระบบสมาชิก การสมัครสมาชิกใหม่
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • การ์ดลูกหนี้
 • ระบบจัดการเอกสาร เช่น รายงานการประชุม , ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ , แบบฟอร์ม ฯลฯ ระบบจัดการเงินกู้ เงื่อนไขการอนุมัติ ค่าบำรุง ยอดเงินค้างชำระ

รายงาน

 • พันธะผูกพันการกู้เงิน
 • ยอดเงินออม
 • ยอดคงเหลือเงินกู้

ลูกหนี้

 • หัวของการ์ดลูกหนี้ ประกอบด้วย เอกสารสัญญากู้ที่ ..., รหัสสมาชิก, ประเภทเงินกู้ (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ,เงินกู้สินเชื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน,เงินกู้ประวัติดี), ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน ... บาท เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... กำหนดชำระคืน ... งวด ๆ ละ ... บาท ตั้งแต่เดือน ... พ.ศ. ... ถึงเดือน ... พ.ศ. ...
 • รายละเอียดในการ์ดลูกหนี้ เป็นตารางโดยมีหัวตารางคือ งวด, เดือน-พ.ศ. (ที่จ่ายชำระ), ชำระเงินต้น(บาท), ชำระค่าบำรุง(บาท), ชำระค่าปรับเงินต้น(บาท), ชำระค่าปรับค่าบำรุง(บาท), ยอดคงค้าง(บาท)
 • รายชื่อผู้ร่วมกู้ (กรณีกู้พิเศษ มีรายชื่อผู้ร่วมกู้ได้หลายราย)
 • คำอธิบายภาพ : DSCN2463
 • ขั้นตอนการทำงาน
  • บันทึกการกู้เงิน เป็นการบันทึกรายละเอียดการกู้เงิน ประกอบด้วย เอกสารสัญญากู้ที่ ..., รหัสสมาชิก, ประเภทเงินกู้ (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ,เงินกู้สินเชื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน,เงินกู้ประวัติดี), ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน ... บาท เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... กำหนดชำระคืน ... งวด ๆ ละ ... บาท ตั้งแต่เดือน ... พ.ศ. ... ถึงเดือน ... พ.ศ. ...
  • บันทึกการรับชำระเงินกู้ โดยเลือกใบกู้เงิน (จากเลขที่ใบกู้หรือหมายเลขสมาชิกหรือชื่อสมาชิก) ป้อนวันที่,  ชำระเงินต้น(บาท), ชำระค่าบำรุง(บาท), ชำระค่าปรับเงินต้น(บาท), ชำระค่าปรับค่าบำรุง(บาท)
  • บันทึกรายการชำระโดยทุกอย่างอิงกับเลขที่ใบกู้เงิน เพื่อให้สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวทุกอย่างในการ์ดลูกหนี้ได้อย่างถูกต้อง