iMed@home Application

by Little Bear @2 ต.ค. 62 14:43 ( IP : 171...2 ) | Tags : App
photo  , 1280x720 pixel , 121,944 bytes.
  • เราใช้แนวคิดของ Crowdsourcing มาใช้ในการออกแบบ Application เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับ Social Networkนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลที่จะนำไปสู่ช่วยเหลือสังคม โดยใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านเป็นกลไกในการเก็บข้อมูลสุขภาวะและความต้องการ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ความต้องการที่เก็บรวบรวมมาจะถูกนำไปดำเนินการช่วยเหลือโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ 1. ผู้ที่ทำงานดูแลในชุมชนเช่น อสม. รพ.สต. และ 2. กลุ่ม Admin ที่ทำงานระดับพื้นที่ซึ่งจะเห็นข้อมูลในภาพรวม
  • การเกิดขึ้นของศูนย์สร้างสุข ได้นำ iMed@home มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของ อสม.เชี่ยวชาญ  เป็นการเปลี่ยนวิธีการในการเก็บข้อมูลจากกระดาษมาผ่าน app ทำให้เห็นข้อมูลการทำงานแบบ realtime มีการแบ่งปันข้อมูลในการทำงานระหว่างผู้ใช้งาน

ปัจจุบัน การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ทิศทางในภาพใหญ่สามารถดำเนินการได้ ๓ ระดับ ได้แก่

๑.ใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความต้องการ และรายงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โดยสมาชิกใครก็ได้ที่ติดตั้งแอพฯนี้แล้วสมัครสมาชิกหรือสมัครผ่าน www.communinfo.com ทางใดทางหนึ่ง นับเป็นขั้นตอนพื้นฐานและง่ายที่สุด

๒.การแต่งตั้ง Admin โดยกำหนดคนรับผิดชอบระดับตำบล อย่างน้อย ๒ คนในการทำหน้าที่ประสานงานกับทีมกลางจังหวัด และสามารถใช้ระบบกลุ่มในแอพฯ ดึงสมาชิกในลูกทีมของตนเข้ามาเพื่อให้เกิดระบบการทำงานเป็นทีม แล้วจากนั้นดึงข้อมูลผู้ป่วยเข้ามา ระบบกลุ่มจะทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของจิตอาสาที่เข้าไปดำเนินการกับผู้ป่วยคนเดียวกัน

ระบบกลุ่มแตกต่างกับระบบเยี่ยมบ้านแบบแรกก็คือ แบบแรกใครลงข้อมูลใครก็เห็นเฉพาะข้อมูลคนนั้น จะไม่เห็นข้อมูลของคนอื่นที่มาทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยคนเดียวกับตน

ในส่วน Admin ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์จะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลของทุกคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓.การบูรณาการระดับตำบลโดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระดับบุคคล กรณีนี้จะมีแบบสอบถามเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ปวยรอการฟื้นฟู คนยากลำบากฯ หากพื้นที่ต้องการดำเนินการเชิงลึก สามารถใช้แบบสอบถามดังกล่าวและระบบการทำ Care plan รายบุคคลดำเนินการ

ระดับนี้หวังผลการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วแต่พื้นที่ว่าสนใจจะทำงานในระดับใด