iMed@home Application

by Little Bear @2 ต.ค. 62 14:43 ( IP : 171...2 ) | Tags : App
photo  , 1280x720 pixel , 121,944 bytes.
  • เราใช้แนวคิดของ Crowdsourcing มาใช้ในการออกแบบ Application เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับ Social Networkนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลที่จะนำไปสู่ช่วยเหลือสังคม โดยใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านเป็นกลไกในการเก็บข้อมูลสุขภาวะและความต้องการ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ความต้องการที่เก็บรวบรวมมาจะถูกนำไปดำเนินการช่วยเหลือโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ 1. ผู้ที่ทำงานดูแลในชุมชนเช่น อสม. รพ.สต. และ 2. กลุ่ม Admin ที่ทำงานระดับพื้นที่ซึ่งจะเห็นข้อมูลในภาพรวม
  • การเกิดขึ้นของศูนย์สร้างสุข ได้นำ iMed@home มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของ อสม.เชี่ยวชาญ  เป็นการเปลี่ยนวิธีการในการเก็บข้อมูลจากกระดาษมาผ่าน app ทำให้เห็นข้อมูลการทำงานแบบ realtime มีการแบ่งปันข้อมูลในการทำงานระหว่างผู้ใช้งาน

ปัจจุบัน การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ทิศทางในภาพใหญ่สามารถดำเนินการได้ ๓ ระดับ ได้แก่

๑.ใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความต้องการ และรายงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โดยสมาชิกใครก็ได้ที่ติดตั้งแอพฯนี้แล้วสมัครสมาชิกหรือสมัครผ่าน www.communinfo.com ทางใดทางหนึ่ง นับเป็นขั้นตอนพื้นฐานและง่ายที่สุด

๒.การแต่งตั้ง Admin โดยกำหนดคนรับผิดชอบระดับตำบล อย่างน้อย ๒ คนในการทำหน้าที่ประสานงานกับทีมกลางจังหวัด และสามารถใช้ระบบกลุ่มในแอพฯ ดึงสมาชิกในลูกทีมของตนเข้ามาเพื่อให้เกิดระบบการทำงานเป็นทีม แล้วจากนั้นดึงข้อมูลผู้ป่วยเข้ามา ระบบกลุ่มจะทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของจิตอาสาที่เข้าไปดำเนินการกับผู้ป่วยคนเดียวกัน

ระบบกลุ่มแตกต่างกับระบบเยี่ยมบ้านแบบแรกก็คือ แบบแรกใครลงข้อมูลใครก็เห็นเฉพาะข้อมูลคนนั้น จะไม่เห็นข้อมูลของคนอื่นที่มาทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยคนเดียวกับตน

ในส่วน Admin ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์จะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลของทุกคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓.การบูรณาการระดับตำบลโดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระดับบุคคล กรณีนี้จะมีแบบสอบถามเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ปวยรอการฟื้นฟู คนยากลำบากฯ หากพื้นที่ต้องการดำเนินการเชิงลึก สามารถใช้แบบสอบถามดังกล่าวและระบบการทำ Care plan รายบุคคลดำเนินการ

ระดับนี้หวังผลการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วแต่พื้นที่ว่าสนใจจะทำงานในระดับใด

แสดงความคิดเห็น

« 1497
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง