ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

ลอง IoT

by Little Bear @9 พ.ย. 62 14:46 ( IP : 122...1 ) | Tags : IoT

<script src="https://cdn.netpie.io/microgear.js"></script>

<script> const APPID = "softganz-test"; // AppID const KEY = "TIoxpISdG19dnmH"; // Key const SECRET = "flK17giWJ1pCMuepAD0HTOK6p"; // secret

const ALIAS = &quot;browser&quot;;     // ตั้งชื่ออุปกรณ์ เป็นอะไรก็ได้

var microgear = Microgear.create({
  key: KEY,
  secret: SECRET,
  alias : ALIAS
});

<br /> // สร้างฟังก์ชั่นที่จะตอบสนองต่อ message ที่ เข้ามา microgear.on('message', function(topic,msg) {
//ในที่นี้ เราจะเอาข้อความไปแทนข้อความของ HTML element ชื่อ data document.getElementById("data").innerHTML = msg; });

 // สร้างฟังก์ชั่นที่จะถูกเรียกเมื่อ connect NETPIE สำเร็จ
microgear.on('connected', function() {
  microgear.setAlias(ALIAS);   // สามารถเปลี่ยน alias ได้

  // แสดงข่อความให้ทราบว่า connect สำเร็จ
  document.getElementById(&quot;data&quot;).innerHTML = &quot;Now I am connected with netpie...&quot;;  

<br /> // ตั้ง timer ให้ทำงานทุก 1 วินาที (1000 หมายถึง 1000 ms) setInterval(function() {

    // ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ชื่อตามตัวแปร ALIAS ซึ่งก็คือตัวเอง
    microgear.chat(ALIAS,&quot;Hello from myself at &quot;+Date.now());
  },1000);
});

microgear.connect(APPID); // สร้างการเชื่อมต่อไปยัง NETPIE

</script>

<div id="data">_____</div>
<script src="https://cdn.netpie.io/microgear.js"></script>

<script> const APPID = "softganz-test"; // AppID const KEY = "LdB6MvSys2PWB9j"; // Key const SECRET = "CuUiEku60fhEw7TmFqezhmHN8"; // Secret

const MYNAME = &quot;alice&quot;;     // ชื่อของตัวเอง
const YOURNAME = &quot;bob&quot;;     // ชื่อของเพื่อนที่จะคุยด้วย

var microgear = Microgear.create({
  key: KEY,
  secret: SECRET,
});

var times = 0

microgear.on('message',function(topic,msg) {
  document.getElementById(&quot;data&quot;).innerHTML = topic+&quot; : &quot;+msg;
});

microgear.on('connected', function() {
  microgear.setAlias(MYNAME);     // ตั้งชื่อตัวเอง
  document.getElementById(&quot;data&quot;).innerHTML = &quot;Now I am connected with netpie...&quot;;&lt;br /&gt;

  setInterval(function() {

    // chat หาเพื่อน
    times++
    microgear.chat(YOURNAME,&quot;Hello from &quot;+MYNAME+ &quot; #&quot;+times+&quot; at &quot;+Date.now());
  },1000);
});
microgear.on('disconnected', function() {
  document.getElementById(&quot;data&quot;).innerHTML = &quot;Now I am disconnected with netpie...&quot;;
});

microgear.connect(APPID);

</script>

<div id="data">_____</div>

<script src="https://cdn.netpie.io/microgear.js"></script>

<script>
  const APPID = "softganz-test";  // AppID
  const KEY = "cCm6NzTxtkscroD";    // Key
  const SECRET = "h4kTjFAQBUhPEP8o0U8O3fZ09";  // Secret

  const MYNAME = "bob";    // ชื่อของตัวเอง
  const YOURNAME = "alice";     // ชื่อของเพื่อนที่จะคุยด้วย

  var microgear = Microgear.create({
    key: KEY,
    secret: SECRET,
  });
  
  var times = 0

  microgear.on('message',function(topic,msg) {
    document.getElementById("data").innerHTML = topic+" : "+msg;
  });

  microgear.on('connected', function() {
    microgear.setAlias(MYNAME);     // ตั้งชื่อตัวเอง
    document.getElementById("data").innerHTML = "Now I am connected with netpie...";<br />

    setInterval(function() {

      // chat หาเพื่อน
      times++
      microgear.chat(YOURNAME,"Hello from "+MYNAME+ " #"+times+" at "+Date.now());
    },1000);
  });
  
  microgear.on('disconnected', function() {
    document.getElementById("data").innerHTML = "Now I am disconnected with netpie...";
  });

  microgear.connect(APPID);
</script>

<div id="data">_____</div>
<script src="https://cdn.netpie.io/microgear.js"></script>

<script>
  const APPID = "softganz-test";       
  const KEY = "1xQjGzMtaNdX6R1";         
  const SECRET = "6YyQujajj2nOcagkMyxckfvcL";  

  const ALIAS = "switch";

 var microgear = Microgear.create({
  key: KEY,
  secret: SECRET,
  alias : ALIAS
 });

 function toggle() {
  if(document.getElementById("button").innerText=="OFF"){
  document.getElementById("button").innerText = "Waiting for ON"
    microgear.chat('pieled','1');  
  }
  else{
  document.getElementById("button").innerText = "Waiting for OFF"
    microgear.chat('pieled','0');
  }
 }
  
 microgear.on('message',function(topic,msg) {
   document.getElementById("data").innerHTML = "LED is "+(msg == 0 ? "OFF" : "ON");<br />
   if(msg=="1"){
     document.getElementById("button").innerText="ON";
   }else if(msg=="0"){
     document.getElementById("button").innerText="OFF";
   }
 });
 microgear.on('connected', function() {
  microgear.setAlias(ALIAS);
  document.getElementById("data").innerHTML = "Now I am connected with netpie...";
 });

microgear.connect(APPID);
</script>

<div id="data">_____</div>
<center>
<button onclick="toggle()" id="button">OFF</button>
</center>
// <a class="hashtag" href="/tags/include">#include</a> 2 บรรทัดนี้ ต้องมีเสมอ
<a class="hashtag" href="/tags/include">#include</a> <ESP8266WiFi.h>
<a class="hashtag" href="/tags/include">#include</a> <MicroGear.h>    <br />
<br />
<br />
const char* ssid   = "Handy6Plus";    // ชื่อ ssid
const char* password = "nopassword";  // รหัสผ่าน wifi

<a class="hashtag" href="/tags/define">#define</a> APPID  "softganz-test"     // ให้แทนที่ด้วย AppID
<a class="hashtag" href="/tags/define">#define</a> KEY   "G0Z1T2E0GSOtfqJ"      // ให้แทนที่ด้วย Key
<a class="hashtag" href="/tags/define">#define</a> SECRET "WGbwwUPpwcT10xL5fEEHoSWG1"     // ให้แทนที่ด้วย Secret

<a class="hashtag" href="/tags/define">#define</a> ALIAS  "pieblink" // ตั้งชื่อเล่นให้ device นี้

WiFiClient client;

int timer = 0;
char state = 0;

MicroGear microgear(client);   // ประกาศตัวแปร microgear

// สร้างฟังก์ชั่นที่จะถูกเรียกเมื่อมี message เข้ามา
void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
  Serial.print("Incoming message --> ");
  msg[msglen] = '\0';
  Serial.println((char *)msg);

  // ถ้า message ที่เข้ามาเป็น 1 ให้เปิด LED ถ้าเป็น 0 ให้ปิด LED
  if(*(char *)msg == '1'){
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // LED on
   microgear.chat("switch","1");
  }else{
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED off
   microgear.chat("switch","0");
  }
}

// สร้างฟังก์ชั่นที่จะถูกเรียกเมื่อ microgear connect กับ NETPIE สำเร็จ
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
  Serial.println("Connected to NETPIE...");
  // เราอาจจะใช้โอกาสนี้ ตั้งชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรืออาจจะทำอะไรบางอย่าง เช่น subscribe<br />
  microgear.setAlias(ALIAS);
}

void setup() {
  // ประกาศให้ เวลามี message เข้ามา ให้กระโดดไปทำฟังก์ชั่น onMsghandler()
  microgear.on(MESSAGE,onMsghandler);

  // ประกาศให้เมื่อ connect สำเร็จ ให้กระโดดไปทำฟังก์ชั่น onConnected()
  microgear.on(CONNECTED,onConnected);

  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting...");

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

  // initiate Wifi
  if (WiFi.begin(ssid, password)) {
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
    }
  }

  Serial.println("WiFi connected");<br />
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  // initial ตัวแปร microgear<br />
  microgear.init(KEY,SECRET,ALIAS);

  // เชื่อมต่อไป NETPIE ไปยัง AppID ที่กำหนด
  microgear.connect(APPID); // ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อ NETPIE
}

void loop() {
  // เช็คว่า microgear ยัง connect หรือเปล่า
  if (microgear.connected()) { // ตรวจสอบการเชื่อมต่อ NETPIE
    Serial.println("..."); // พิมพ์แจ้งการเชื่อมต่อ NETPIE สำเร็จ
    // เราต้องเรียก microgear.loop() เป็นระยะ ไม่เช่นนั้น connection จะหลุด
    microgear.loop();

    if (timer >= 10000) {
      Serial.println("Publish..."); // พิมพ์แจ้งการส่งข้อมูล NETPIE

      // chat sาตัวเอง ด้วย state ที่ตรงข้ามกัน
      if(state==0){
        microgear.chat(ALIAS,state);
        state=1;
      }else{
        microgear.chat(ALIAS,state);
        state=0;
      }
      timer = 0;
    }<br />
    else timer += 100;
  }
  else {
    Serial.println("connection lost, reconnect...");<br />
    if (timer >= 5000) {
      microgear.connect(APPID);<br />
      timer = 0;
    }
    else timer += 100;
  }
  delay(100);
}