ติดตั้ง MSSQL Express ด้วย Docker บน macos M1

by Little Bear @14 ส.ค. 65 21:40 ( IP : 171...140 ) | Tags : macOS , mssql

1.ติดตั้ง Docker

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Docker

ปรับ config เพิ่ม ram เป็น 4GB

  1. ติดตั้ง SqlServer Express

ขั้นตอนตาม How to Install SQL Server on MacOS

Step 1: Pull the Docker Image Download the Azure SQL Edge image to your system:

docker pull mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

Step 2: Run the Docker Container When the image successfully downloads to your machine, run the container using the following command:

docker run --cap-add SYS_PTRACE -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=Strong.Pwd-123' -p 1433:1433 --name sqledge -d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge
docker run --cap-add SYS_PTRACE -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=Strong.Pwd-123' -p 1433:1433 --name sqlexpress03 -d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

Step 3: Check the Container Ensure that the Azure SQL Edge container is running properly:

docker ps

Step 4: Access the Container with Bash Shell With the container running, you can connect to Azure SQL Edge by using the docker exec command:

sudo docker exec -it sqledge "bash"

Step 5: Connect to the Database Once inside the container, connect to the database using the sqlcmd tool:

/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA

อ้างอิง: