ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 14 พ.ค. 51 13:23

Software requirement

 • ระบบสมาชิก การสมัครสมาชิกใหม่
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • การ์ดลูกหนี้
 • ระบบจัดการเอกสาร เช่น รายงานการประชุม , ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ , แบบฟอร์ม ฯลฯ ระบบจัดการเงินกู้ เงื่อนไขการอนุมัติ ค่าบำรุง ยอดเงินค้างชำระ

รายงาน

 • พันธะผูกพันการกู้เงิน
 • ยอดเงินออม
 • ยอดคงเหลือเงินกู้

ลูกหนี้

 • หัวของการ์ดลูกหนี้ ประกอบด้วย เอกสารสัญญากู้ที่ ..., รหัสสมาชิก, ประเภทเงินกู้ (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ,เงินกู้สินเชื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน,เงินกู้ประวัติดี), ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน ... บาท เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... กำหนดชำระคืน ... งวด ๆ ละ ... บาท ตั้งแต่เดือน ... พ.ศ. ... ถึงเดือน ... พ.ศ. ...
 • รายละเอียดในการ์ดลูกหนี้ เป็นตารางโดยมีหัวตารางคือ งวด, เดือน-พ.ศ. (ที่จ่ายชำระ), ชำระเงินต้น(บาท), ชำระค่าบำรุง(บาท), ชำระค่าปรับเงินต้น(บาท), ชำระค่าปรับค่าบำรุง(บาท), ยอดคงค้าง(บาท)
 • รายชื่อผู้ร่วมกู้ (กรณีกู้พิเศษ มีรายชื่อผู้ร่วมกู้ได้หลายราย)
 • คำอธิบายภาพ : DSCN2463
 • ขั้นตอนการทำงาน
  • บันทึกการกู้เงิน เป็นการบันทึกรายละเอียดการกู้เงิน ประกอบด้วย เอกสารสัญญากู้ที่ ..., รหัสสมาชิก, ประเภทเงินกู้ (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ,เงินกู้สินเชื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน,เงินกู้ประวัติดี), ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน ... บาท เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... กำหนดชำระคืน ... งวด ๆ ละ ... บาท ตั้งแต่เดือน ... พ.ศ. ... ถึงเดือน ... พ.ศ. ...
  • บันทึกการรับชำระเงินกู้ โดยเลือกใบกู้เงิน (จากเลขที่ใบกู้หรือหมายเลขสมาชิกหรือชื่อสมาชิก) ป้อนวันที่,  ชำระเงินต้น(บาท), ชำระค่าบำรุง(บาท), ชำระค่าปรับเงินต้น(บาท), ชำระค่าปรับค่าบำรุง(บาท)
  • บันทึกรายการชำระโดยทุกอย่างอิงกับเลขที่ใบกู้เงิน เพื่อให้สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวทุกอย่างในการ์ดลูกหนี้ได้อย่างถูกต้อง

โดย Little Bear on 10 พ.ย. 49 17:04

หยุดพัฒนาเว็บ bookgang.net : ก๊วนปาร์ตี้ มานานนับเดือน ได้ฤกษ์ปรับปรุงให้เรียบร้อยเสียที เพราะกำลังจะมีโครงการศิลปะที่อาจได้ใช้เว็บนี้ให้เป็นประโยชน์

อยากใช้รูปแบบใหม่ เปลี่ยน link ให้เป็น clean url แต่โปรแกรมชุดใหม่ยังเขียนได้ไม่ถึงไหน เลยต้องปรับบางอย่างให้เป็น clean url เพื่อไว้ก่อน เช่นการอ่านบทความให้เป็น /topic/topic_id หรือ /blog/username เพื่อว่าพอปรับเป็นรุ่นใหม่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยน url

โดย Little Bear on 5 พ.ย. 49 11:44

5 พย. 49 นัดคุยกันเรื่องการพัฒนาโครงการประเด็นสื่อ เพื่อเป้าหมายสร้างการก้าวเดินไปสู่แผนสร้างสุขภาวะของคนสงขลา

สื่อที่เข้าร่วมจากแขนงต่างๆ คือ

 • วิทยุกระแสหลัก
 • วิทยุชุมชน
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 • อินเตอร์เน็ต

การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อ เก็บไว้ที่ศูนย์กลาง และสื่อแต่ละแห่งสามารถเข้าถึงและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของสื่อ