ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

ประสิทธิภาพของ selectors

by Little Bear @20 ต.ค. 57 11:25 ( IP : 49...29 ) | Tags : CSS

Steve Souders ได้เรียงประสิทธิภาพของ selectors ในแบบต่างๆ เอาไว้ดังนี้

  1. ID – #header
  2. Class – .post
  3. Tag – div
  4. Sibling – h1 + p, h1 ~ p
  5. Child – ul > li
  6. Descendant – ul li
  7. Universal – *
  8. Attribute – [type="text"]
  9. Pseudo-classes, Pseudo-elements – a:hover, p::first-letter

ส่วน เขียน CSS Selectors อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ? นั้น www.siamhtml.com เขียนอธิบายไว้ดีมาก ลองตามไปอ่านดูนะครับ