สร้างมาทำไมให้รก .DS_Store ลบทิ้งเสียให้หมด

by Little Bear @12 ก.ย. 58 11:37 ( IP : 49...244 ) | Tags : OSX

น่าเบื่อมาก เวลา copy file ก็จะติดไปด้วย

วิธีลบทิ้ง ทำอย่างนี้

sudo find /Users -depth -name ".DS_Store" -exec rm -f {} \;

ส่วนไฟล์อื่น เช่น .localized

sudo find /Users -name ".localized" -depth -exec rm -f {} \;

ส่วนไฟล์ .AppleDouble ที่อยู่ใน network drive ก็ลบด้วยคำสั่ง

find . -name '.AppleDouble' -printf '"%p"\n' | xargs rm -Rf

ยกเลิกการสร้างไฟล์โดย

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true

และวิธี backup ข้อมูลด้วย rsync

rsync -trv /Users/src/ /Volumes/drive/dest/

Relate topics