582 items|« First « Prev 51 52 (53/59) 54 55 Next » Last »|

Worker Saving Group Software Requirement

โดย Little Bear on 14 พ.ค. 51 13:23

Software requirement

 • ระบบสมาชิก การสมัครสมาชิกใหม่
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • การ์ดลูกหนี้
 • ระบบจัดการเอกสาร เช่น รายงานการประชุม , ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ , แบบฟอร์ม ฯลฯ ระบบจัดการเงินกู้ เงื่อนไขการอนุมัติ ค่าบำรุง ยอดเงินค้างชำระ

รายงาน

 • พันธะผูกพันการกู้เงิน
 • ยอดเงินออม
 • ยอดคงเหลือเงินกู้

ลูกหนี้

 • หัวของการ์ดลูกหนี้ ประกอบด้วย เอกสารสัญญากู้ที่ ..., รหัสสมาชิก, ประเภทเงินกู้ (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ,เงินกู้สินเชื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน,เงินกู้ประวัติดี), ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน ... บาท เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... กำหนดชำระคืน ... งวด ๆ ละ ... บาท ตั้งแต่เดือน ... พ.ศ. ... ถึงเดือน ... พ.ศ. ...
 • รายละเอียดในการ์ดลูกหนี้ เป็นตารางโดยมีหัวตารางคือ งวด, เดือน-พ.ศ. (ที่จ่ายชำระ), ชำระเงินต้น(บาท), ชำระค่าบำรุง(บาท), ชำระค่าปรับเงินต้น(บาท), ชำระค่าปรับค่าบำรุง(บาท), ยอดคงค้าง(บาท)
 • รายชื่อผู้ร่วมกู้ (กรณีกู้พิเศษ มีรายชื่อผู้ร่วมกู้ได้หลายราย)
 • คำอธิบายภาพ : DSCN2463
 • ขั้นตอนการทำงาน
  • บันทึกการกู้เงิน เป็นการบันทึกรายละเอียดการกู้เงิน ประกอบด้วย เอกสารสัญญากู้ที่ ..., รหัสสมาชิก, ประเภทเงินกู้ (เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ,เงินกู้สินเชื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน,เงินกู้ประวัติดี), ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน ... บาท เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... กำหนดชำระคืน ... งวด ๆ ละ ... บาท ตั้งแต่เดือน ... พ.ศ. ... ถึงเดือน ... พ.ศ. ...
  • บันทึกการรับชำระเงินกู้ โดยเลือกใบกู้เงิน (จากเลขที่ใบกู้หรือหมายเลขสมาชิกหรือชื่อสมาชิก) ป้อนวันที่,  ชำระเงินต้น(บาท), ชำระค่าบำรุง(บาท), ชำระค่าปรับเงินต้น(บาท), ชำระค่าปรับค่าบำรุง(บาท)
  • บันทึกรายการชำระโดยทุกอย่างอิงกับเลขที่ใบกู้เงิน เพื่อให้สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวทุกอย่างในการ์ดลูกหนี้ได้อย่างถูกต้อง

Try to install VMWARE 2 Beta on Ubuntu 8.04 Hardy

โดย Little Bear on 12 พ.ค. 51 20:54

I try to install VMWARE 2 Beta on Ubuntu 8.04 Hardy by follow this step (from ubuntu-tutorials.com)

How to install VMware Server 2.0 Beta in Ubuntu 7.10 “Gutsy Gibbon”

 1. Download VMware Server 2.0 Beta available from the VMware website. Write down the serial number it generates for you at registration.
 2. Unpack this archive to a location on your machine (perhaps /tmp).
 3. Before you configure and compile VMware Server we need to disable ipv6 support in Ubuntu as it is not currently compatible.
 4. sudo aptitude install build-essential xinetd
 5. cd /tmp/vmware-server-distrib ; sudo ./vmware-install.pl
 6. Answer the questions presented during the installation. The defaults should be safe in most cases.
 7. Because Ubuntu does not use the root user account we also need to setup access for your main user. Replace root with your username on line 10 of: /etc/vmware/hostd/authorization.xml (ACEDataUser).
 8. At this point I had to restart my machine to put the changes in place. I did try restarting the service(s) after changing the config, but it still didn’t allow access.
 9. Access your VMware Server via http://localhost:8222 or https://localhost:8333
 10. Accessing the remote console tab to view your virtual machine will also require an extension installed to Firefox. This also requires a browser restart after the extension is installed.This instruction was work on Ubuntu 8.04 too.

Relate links : - Cant connect to VMWare server using remote console - How to install VMware Server 2.0 Beta in Ubuntu 7.10 “Gutsy Gibbon”

เราหยุดการแนบไฟล์เวิร์ดได้

โดย Little Bear on 19 เม.ย. 51 16:09

บทความฉบับนี้สำเนามาจาก http://linux.thai.net เห็นว่าน่าสนใจจึงขอทำสำเนามาไว้ในเว็บไซท์นี้ เพื่อช่วยเผยแพร่แนวคิดอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับ

ฉบับแปล ของหน้านี้

เราหยุดการแนบไฟล์เวิร์ดได้

โดย Richard M. Stallman, มกราคม 2545

 [image of a Philosophical Gnu]

คุณเกลียดการได้รับเอกสารเวิร์ดที่มากับอีเมลไม่ใช่หรือ? เอกสารแนบที่เป็นเวิร์ดนั้นช่างน่ารำคาญ แต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้น มันยังขัดขวางผู้คนไม่ให้เปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์เสรีอีกด้วย บางทีเราอาจหยุดการแนบไฟล์เช่นนี้ได้ ด้วยการร่วมกันออกแรง สิ่งที่ต้องทำคือขอร้องแต่ละบุคคลที่ส่งไฟล์เวิร์ดมาหาเรา ให้ช่วยพิจารณาวิธีการส่งเอกสารเสียใหม่

My History

โดย Little Bear on 13 เม.ย. 51 15:48

softganz@softganz-desktop:~$ history|awk '{a[$2]++} END{for(i in a){printf "%5d\t%s\n",a[i],i}}'|sort -rn|head

  134  ls
  101  sudo
  62  cd
  15  wine
  15  chmod
  14  ping
  13  grep
  10  ps
  10  bin/nas200
    7  top

เอามั่ง(เหมือนกัน) ฐานที่เลิกใช้ Windows หันมาหา Ubuntu เต็มตัว

ปล. แต่ก็ยังมี wine อยู่นะ

CSS Properties Index

โดย Little Bear on 29 มี.ค. 51 11:04

Web 2.0 มีการแยกระหว่างเนื้อหา(XHTML) กับ ดีไซน์(Layout & Design) ออกจากกัน ซึ่งการเขียน CSS Style Sheet จะมีความสำคัญกับการออกแบบเป็นอย่างมาก

CSS Properties Index เป็นที่รวบรวม CSS Property ตั้งแต่รุ่น CSS1 , CSS2 , CSS3 ว่ามี property อะไรบ้าง ค่า default ของแต่ละ property คืออะไร

ก็เลยขอเอามาเก็บไว้เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับ

Edit : เพิ่มเติม Full property table จาก W3C

Edit : CSS Selectors

ที่มา meiert.com

Download file with PHP

โดย Little Bear on 23 ก.พ. 51 09:23


Example PHP code for download file that nobody know your file url

ตัวอย่าง code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์โดยไม่ให้ใครรู้ url ของไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลด

Change my life to Ubuntu

โดย Little Bear on 18 ก.พ. 51 21:54

ติดตั้ง Ubuntu Desktop ให้เป็น Server (LAMP)

Install Apache

#sudo apt-get install apache2

Enable mod_rewrite

#sudo a2enmod rewrite

เปลี่ยน DocumentRoot ของ apache เป็น folder อื่น และเปิดใช้งาน clean url

#gksudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
 • เปลี่ยนบรรทัด /var/www/ เป็น /my web folder/ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • แก้ค่า AllowOverride ของ /my web folder/ จาก None เป็น AllowOverride All

Install PHP

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-gd
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> /etc/init.d/apache2 restart

Install MySQL

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin

<a class="hashtag" href="/tags/gksudo">#gksudo</a> gedit /etc/php5/apache2/php.ini

add this line extension=mysql.so

#sudo /etc/init.d/apache2 restart

หากมีข้อมูลเก่าของ mysql ก็สามารถ copy มาไว้ที่ /var/lib/mysql แล้ว โดยใช้คำสั่ง

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> cp /media/disk/var/lib/mysql/* /var/lib/mysql/
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> chown -hR mysql /var/lib/mysql/*
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> chgrp -hR mysql /var/lib/mysql/*

ทางทีดีคือไปอ่านรายละเอียดจากเว็บต้นฉบับดีกว่าครับ ที่ Installing LAMP On Ubuntu For Newbies

Or from howtoforge.com

#sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

ติดตั้ง Tahoma font

ถึงยังไงผมก็ยังชอบฟอนท์ Tahoma ของ Windows อยู่ดี ก็เลยต้องหาวิธีติดตั้งฟอนท์ Tahoma บน Ubuntu

เจอบทความ Adding Windows fonts in Linux ทดลองดูแล้ว It's work เลยเอาลิงก์มาเก็บไว้ก่อน

วิธีที่ผมใช้ง่ายนิดเดียว คือ copy fonts Tahoma จาก Windows/Fonts มาใว้ใน folder ./fonts ของ home folder

แล้วก็ทำการติดตั้งฟอนต์ทดแทน เพื่อแก้ปัญหาสระเยื้องใน OOo

ติดตั้ง Extensions ของ Firefox ที่ใช้ประจำ คือ CollorZilla , Download Statusbar , DownThemAll , Firebug , FireGestures , NoScript , ShowIP , Xmarks

Install FileZilla

#sudo apt-get install filezilla

Install thunderbird

#sudo apt-get install thunderbird

Install Geany editor

#sudo apt-get install geany

Upgrade OOo.org 2.3.0

#sudo gedit /etc/apt/sources.list

add 2 lines

deb http://download.thaigrid.or.th/pub/ubuntu/contrib gutsy openoffice.org deb-src http://download.thaigrid.or.th/pub/ubuntu/contrib gutsy openoffice.org

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get update
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install openoffice.org

NAS200

Mounting SMB Shares Network share permanently mount samba share

Add this line to file /etc/init.d/module-init-tools

#for Aircard 580
modprobe usbserial vendor=0x1199 product=0x0122
mknod /dev/ttyUSB5 c 188 0

# mount NAS200
modprobe smbfs
mkdir /media/nas200

Manual mount nas200 to /media/nas200 is

#sudo mount -t smbfs //192.168.1.2/ /media/nas200 -o username=myusername,password=mypassword,uid=1000,mask=000,iocharset=utf8Make AirCard button on panel

 • Right click on panel -> Add to panel
 • Select Custom Application Launcher
 • Command : xterm -T "Connect to CDMA" -e pppd call cdma

เปลี่ยนใจมาใช้ OpenSource กับ 50 โปรแกรมดัง

โดย Little Bear on 11 ก.พ. 51 12:59

มีรายชื่อโปรแกรม OpenSource ที่สามารถใช้งานทดแทนในงานที่เป็นอยู่ ผมไปได้รายชื่อนี้มาจาก linux.sothorn.org จึงขออนุญาตเก็บเอามาเผยแพร่ต่อนะครับ

 1. Windows      Vista OS to Ubuntu
 2. Internet      Explorer Browser to Firefox      Browser
 3. Microsoft      Office to OpenOffice
 4. Mactopia      to NeoOffice
 5. MathWorks MATLAB      to Scilab
 6. Microsoft      Access to Kexi
 7. Microsoft      Word to OpenOffice      Writer
 8. Microsoft      Excel to OpenOffice      Calc
 9. Microsoft      Visio to Dia
 10. Blackboard      to Moodle
 11. Box      to Cabos
 12. Microsoft      Project to Open Workbench
 13. Mindjet to FreeMind
 14. Adobe      Illustrator to Inkscape
 15. Adobe      PhotoShop to GIMP
 16. Adobe Premiere      to Avidemux
 17. AutoCAD      to Archimedes
 18. Microsoft      PowerPoint to OpenOffice      Impress
 19. Microsoft      Paint to Tux Paint
 20. TruSpace      to Blender
 21. Adobe      GoLive CS2 to Mozilla SeaMonkey
 22. Adobe Dreamweaver      to NVU
 23. Macromedia Flash      Professional to OpenLaszlo
 24. Microsoft      Frontpage to Bluefish
 25. Windows Notepad      to ConTEXT
 26. Altova      XMLSpy to      XML Copy Editor
 27. Adobe Acrobat to PDFCreator
 28. Adobe      Framemaker to DocBook
 29. Microsoft      Publisher to Scribus
 30. AIM to Pidgin
 31. FeedDemon      to RSS Bandit
 32. Microsoft MSN Messenger      to aMSN
 33. Microsoft      Outlook to Thunderbird
 34. Skype to Wengophone
 35. iTunes to Songbird
 36. Nero      Burning Rom to K3b
 37. Quicktime      to Darwin      Streaming Server
 38. TiVo Desktop to Galleon.tv
 39. Windows      Media Player to Miro
 40. CuteFTP to Filezilla
 41. iBackup to ZManda
 42. Norton      Ghost to Partition      Image
 43. Rational      Purify to Valgrind
 44. WinZip to 7-Zip
 45. Kaspersky Anti-Virus      Personal to Winpooch
 46. McAfee VirusScan      to ClamWin
 47. Norton      Personal Firewall to WIPFW
 48. Authorize.net      to OpenSSL
 49. Microsoft      Money (Plus) to TurboCash
 50. Quickbooks to Compiereที่มา : linux.sothorn.org | whdb.com

Web 2.0 design

โดย Little Bear on 8 ก.พ. 51 09:40

มีบทความดี ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ Web 2.0 ซึ่งเป็นแนวโน้มในการพัฒนาเว็บไซท์ทั่วโลก (ที่เว็บไทย ๆ อีกมากมายยังไม่อยากไป)

ผมในฐานะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงของการยังชีพอยู่ด้วยการเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บ ก็จำเป็นต้องติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีสาขานี้

ผมเริ่มทำเว็บไซท์แรกตั้งแต่ปี 2539 ยุคแรก ๆ ที่คนไทยเริ่มรู้จักเว็บ มีปัญหากับการทำเว็บไซท์ให้อ่านภาษาไทยได้กับทุก browser เป็นอย่างมาก มีการพัฒนามาก็หลายรุ่น

เพิ่มเริ่มศึกาษา Web 2.0 อย่างจริงจังเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ยังไม่เก่ง แต่ก็พอจะคิดอะไรออกว่าจะทำอย่างไรในเวลาที่มีแบบอยู่ในหัว

เมื่อผมสามารถแยกเนื้อหาออกจากการออกแบบได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ผมสามารถสร้างรูปแบบได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องมานั่งแก้โปรแกรมหรือทำโปรแกรมให้ซับซ้อนขึ้นเพื่อรองรับได้หลากหลายรูปแบบในการแสดงผล (ซึ่งเมื่อก่อนผมเสียเวลากับงานลักษณะนี้เยอะมาก จนทำให้โปรแกรมที่เขียนมีความซับซ้อน จนในที่สุดแม้แต่ตัวเองก็กลับไปอ่านโปรแกรมที่ตัวเองเขียนไม่รู้เรื่อง)

โปรแกรมรุ่นที่ 4 ที่ผมกำลังเขียนอยู่ในปัจจุบัน ลดความซับซ้อนลงไปเยอะ ทำให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีปัญหาได้ง่ายและเร็วขึ้น ขนาดของโปรแกรมก็เล็กลงมาก ซึ่งก็จะทำให้ความเร็วในการทำงานของเว็บไซท์ดีขึ้นไปด้วย

หลักการของ Web 2.0 มีคนเขียนไว้ก็เยอะ ผมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำกับคนอื่น ลองอ่านดูจากที่มีคนเขียนเอาไว้ได้เลยนะครับ

จะพยายามหามาเพิ่มเติมอีกในอนาคต

582 items|« First « Prev 51 52 (53/59) 54 55 Next » Last »|