โจทย์ : upgrade system

by Little Bear @22 พ.ย. 49 10:35 ( IP : 202...23 ) | Tags : Programing

การ upgrade ฐานข้อมูลในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเช็คตัวฐานข้อมูล