New web application

by Little Bear @4 ธ.ค. 49 17:14 ( IP : 61...255 ) | Tags : Programing

วันนี้ได้งานเว็บไซท์ใหม่ เป็นเว็บฐานข้อมูลโครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เลยนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา CMS ใหม่

www.pcuinnovation.com : primary care unit innovation : โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

CMS รุ่นใหม่ที่ำกำลังพัฒนาคืบหน้าได้ช้ามาก ส่วนหนึ่งคงมาจากไม่มีเว็บมารองรับการพัฒนาใหม่ (ตามที่ตั้งใจเดิมคือพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับเว็บเดิมที่มีอยู่) มาวันนี้ต้องเปิดโครงการใหม่ จึงถือโอกาสนำมาเป็นต้นแบบสำหรับสร้าง CMS ใหม่เสียเลย พร้อมทั้งเวลาที่บีบบังคับให้ต้องทำให้เสร็จในกำหนด

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ขอบเขตงาน
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล มีคุณสมบัติดังนี้

  ฐานข้อมูลร่างโครงการ
 • ข้อมูลที่จัดเก็บคือ ชื่อโครงการ,ชื่อผู้รับผิดชอบ,หน่วยงาน,จังหวัด,ประเภทโครงการ,รายละเอียดโครงการ(pdf)
 • สามารถเขียนข้อแสนอแนะในรายละเอียดโครงการได้
  ฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านการพิจารณา
 • ข้อมูลที่จัดเก็บคือ ชื่อโครงการ,ชื่อผู้รับผิดชอบ,หน่วยงาน,จังหวัด,ประเภทโครงการ,รายละเอียดโครงการ(pdf)
 • รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
 • สามารถเขียนข้อเสนอแนะในส่วนรายละเอียดโครงการ
 • สามารถเขียนข้อเสนอแนะในส่วนรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
  ระบบสืบค้นและรายงาน
 • สามารถสืบค้นจากหน่วยงาน,จังหวัด,ภาค,ประเภทโครงการ,ชื่อโครงการได้
 • สามารถแสดงรายงานแยกตามหน่วยงาน,จังหวัด,ภาค,ประเภทโครงการได้
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • เหมือนระบบข่าวปกติ


งานที่ต้องทำประกอบด้วย
1. ออกแบบฐานข้อมูล
2. ออกแบบหน้าเว็บไซท์
3. เขียนโปรแกรม