ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

PHP : Send SMS by smsgateway.com

by Little Bear @3 เม.ย. 55 16:57 ( IP : 122...68 ) | Tags : PHP
<?php
function smsnotify($mobile_no,$msg,$sender) {
  $user_id  = "gatewayusername";
  $passwd = "gatewaypassword";
  $host    = "api.smsgateway.com";<br />
  $port    = "80";<br />
  $path  = "/api_sms.jsp";

  $data="user_id=$user_id&passwd=$passwd&sender=$sender&mobile_no=$mobile_no&msg=$msg";
  $fp=@fsockopen($host,80);
  
  if ( $fp) {
    fputs($fp,"POST $path HTTP/1.1\r\n");
    fputs($fp,"Host: $host\r\n");
    fputs($fp,"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
    fputs($fp,"Content-length: ".strlen($data)."\r\n");
    fputs($fp,"Connection: close\r\n\r\n");
    fputs($fp,$data);
    while(!feof($fp)) {
      $buffer=fgets($fp,128);
    }
    fclose($fp);
  }
}
$phonno='00000000';
$msg='This is a SMS message';
smsnotify($phonno,$msg,"SenderName");
?>

ปล. ยังไม่ได้ทดสอบนะจ๊ะ

ที่มา www.thaihosttalk.com