ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 17 พ.ค. 53 21:25

ติดตั้ง Ubuntu Server ให้เรียบร้อย พร้อมอัพเดตให้เป็นล่าสุด

sudo apt-get update

หากต้องการใช้งาน Ubuntu desktop ให้ติดตั้ง

sudo apt-get install ubuntu-desktop

ขั้นตอนการติดตั้ง Samba

1.ติดตั้ง Ubuntu Server โดยไม่ต้องติดตั้ง package ใด ๆ เราจะมาติดตั้ง Samba กันตอนหลัง

2.ติดตั้ง Samba

sudo apt-get install samba

3.แก้ไขคอนฟิกของ Samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf

4.เปลี่ยนค่าใน global ของคอนฟิก อย่าลืมสร้าง share directory ด้วยนะ ส่วนกลุ่ม Sharing หากยังไม่มีก็ป้อนเข้าไปใหม่ทั้งหมด

[global]
workgroup = YOUR_WORK_GROUP
netbios name = YOUR_COMPUTER_NAME
security = SHARE
auth methods = guest
domain master = No
wins support = Yes

[Sharing]
comment=My Ubuntu
path = /home/your_home_directory/Sharing
read only = No
guest ok = Yes

5.บันทึกให้เรียบร้อย แล้วสั่ง restart Samba

smbd restart

ติดตั้ง VirtualBox สำหรับลง Windows

เพิ่มบรรทัดด้านล่างไว้ใน /etc/apt/sources.list:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free

The Sun public key for apt-secure can be downloaded here. You can add this key with

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

The key fingerprint is

AF45 1228 01DA D613 29EF  9570 DCF9 F87B 6DFB CBAE Sun Microsystems, Inc. (xVM VirtualBox archive signing key) info@virtualbox.org

To install VirtualBox, do

sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-3.1

Replace virtualbox-3.1 by

 • virtualbox-3.0 to install VirtualBox 3.0.14
 • virtualbox-2.2 to install VirtualBox 2.2.4
 • virtualbox-2.1 to install VirtualBox 2.1.4
 • virtualbox-2.0 to install VirtualBox 2.0.12
 • virtualbox to install VirtualBox 1.6.6

สร้าง GuestOS โดยกำหนด Network ให้เป็น Bridge และลง OS ให้เรียบร้อย

Mount share folder ให้กับ GuestOS ได้มาจาก HOWTO: Use Shared Folders

sudo mount -t vboxsf share ~/host

หรือ Mount ให้กับผู้ใช้งานปัจจุบัน

sudo mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 share ~/hostทำให้ GuestOS เปิดอัตโนมัตเมื่อเปิดเครื่อง

อ้างอิง

โดย Little Bear on 4 มิ.ย. 52 23:04

ผมต้องการสำรองไฟล์ข้อมูลของ Express Accounting ทุกวัน โดยให้ใช้ชื่อวันเป็นชื่อไฟล์สำรอง

cd /home

สร้างไฟล์ /home/.backupdata ให้มีคำสั่งดังนี้

#!/bin/bash
DATE=`date +%a` # Grab the day name of today
TARFILE=/tmp/backup-$DATE.tar.gz # Use it to create a filename
tar cvpfz $TARFILE Sharing > /tmp/backup-$DATE.log 2>&1

กำหนดสิทธิ์ให้เป็น rwxr-xr-x

chmod 755 .backupdata

กำหนดให้ crontab ทำการสำรองข้อมูลทุกวันเวลา 12.30 น. (เวลาพักเที่ยง)

crontab -e

กำหนดเวลาเป็น

30 12 * * *
โดย Little Bear on 28 เม.ย. 52 21:21

Server ของพรรคพวกที่ใช้ทำ Express Accounting เริ่มมีปัญหา อาจจะเกิดจาก Harddisk หรือ Mainboard ยังไม่แน่ใจ แต่คาดว่าจะต้องลงใหม่แน่นอน จึงปิ๊งไอเดียว่า "ถ้าหากใช้ Linux เป็น server แทน Windows Server น่าจะดีกว่า" จึงลองเสาะหาจากอาจารย์กู แล้วลองนำมาประมวลเขียนใหม่อีกที

ตอนแรกว่าจะใช้ CentOS มาทำเป็น server แต่มีปัญหาเรื่องแผ่นนิดหน่อย ก็เลยตัดสินใจใช้ Ubuntu Server แทน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1.ติดตั้ง Ubuntu Server โดยไม่ต้องติดตั้ง package ใด ๆ เราจะมาติดตั้ง Samba กันตอนหลัง

2.ติดตั้ง Samba

sudo apt-get install samba

3.แก้ไขคอนฟิกของ Samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf

4.เปลี่ยนค่าใน global ของคอนฟิก อย่าลืมสร้าง share directory ด้วยนะ ส่วนกลุ่ม Sharing หากยังไม่มีก็ป้อนเข้าไปใหม่ทั้งหมด

[global]
workgroup = YOUR_WORK_GROUP
netbios name = YOUR_COMPUTER_NAME
security = SHARE
auth methods = guest
domain master = No
wins support = Yes

[Sharing]
comment=My Ubuntu
path = /home/your_home_directory/Sharing
read only = No
guest ok = Yes

5.บันทึกให้เรียบร้อย แล้วสั่ง restart Samba

smbd restart

อ้างอิงจาก

ปล. อาจจะต้องซื้อ server ใหม่ และ คอมมือสอง แบบถูก ๆ มาเพิ่มด้วย

โดย Little Bear on 5 ม.ค. 48 15:11

To use the Net.exe command

 • Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
 • At the command prompt, type

  net use lptx: \\printserver\sharename /persistent:yes

  where x is the number of the LPT port that you are using (usually 1 or 2), printserver is the name of your print server, and sharename is the name of the printer share.

Note To disconnect a persistent LPT connection, type the following at a command prompt: net use lptx /delete