ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Make Ubuntu as a server

by Little Bear @17 พ.ค. 53 21:25 ( IP : 61...61 ) | Tags : Ubuntu , Server , Express , Virtualbox

ติดตั้ง Ubuntu Server ให้เรียบร้อย พร้อมอัพเดตให้เป็นล่าสุด

sudo apt-get update

หากต้องการใช้งาน Ubuntu desktop ให้ติดตั้ง

sudo apt-get install ubuntu-desktop

ขั้นตอนการติดตั้ง Samba

1.ติดตั้ง Ubuntu Server โดยไม่ต้องติดตั้ง package ใด ๆ เราจะมาติดตั้ง Samba กันตอนหลัง

2.ติดตั้ง Samba

sudo apt-get install samba

3.แก้ไขคอนฟิกของ Samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf

4.เปลี่ยนค่าใน global ของคอนฟิก อย่าลืมสร้าง share directory ด้วยนะ ส่วนกลุ่ม Sharing หากยังไม่มีก็ป้อนเข้าไปใหม่ทั้งหมด

[global]
workgroup = YOUR_WORK_GROUP
netbios name = YOUR_COMPUTER_NAME
security = SHARE
auth methods = guest
domain master = No
wins support = Yes

[Sharing]
comment=My Ubuntu
path = /home/your_home_directory/Sharing
read only = No
guest ok = Yes

5.บันทึกให้เรียบร้อย แล้วสั่ง restart Samba

smbd restart

ติดตั้ง VirtualBox สำหรับลง Windows

เพิ่มบรรทัดด้านล่างไว้ใน /etc/apt/sources.list:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free

The Sun public key for apt-secure can be downloaded here. You can add this key with

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

The key fingerprint is

AF45 1228 01DA D613 29EF  9570 DCF9 F87B 6DFB CBAE Sun Microsystems, Inc. (xVM VirtualBox archive signing key) info@virtualbox.org

To install VirtualBox, do

sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-3.1

Replace virtualbox-3.1 by

  • virtualbox-3.0 to install VirtualBox 3.0.14
  • virtualbox-2.2 to install VirtualBox 2.2.4
  • virtualbox-2.1 to install VirtualBox 2.1.4
  • virtualbox-2.0 to install VirtualBox 2.0.12
  • virtualbox to install VirtualBox 1.6.6

สร้าง GuestOS โดยกำหนด Network ให้เป็น Bridge และลง OS ให้เรียบร้อย

Mount share folder ให้กับ GuestOS ได้มาจาก HOWTO: Use Shared Folders

sudo mount -t vboxsf share ~/host

หรือ Mount ให้กับผู้ใช้งานปัจจุบัน

sudo mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 share ~/hostทำให้ GuestOS เปิดอัตโนมัตเมื่อเปิดเครื่อง

อ้างอิง

Relate topics

Comment #1
Hareton (Not Member)
Posted @29 ก.ค. 54 19:43 ip : 193...250

I'm not a Linux admin, I like to think of myself as a experienced Windows admin who uses basic troubleshooting skills to under stand Linux. I have worked with Bind and done basic administration on Linux desktop and server level, also using Linux at home. When I was researching books to learn more about Linux I found that many books fit into two categories, either they were extremely simple, demonstrating how to use the desktop or they were extremely complex, showing every little detail of the Linux operating system. While I understand learning from the ground up is helpful, I prefer to have a server up and running, then reverse engineer the applications how it works. For me it's much more fun to have a working model than just read about it on paper. I like to have it running, then make changes, and if it breaks the system go back and see what caused it. Maybe it's my Windows experience but I like to work more on the maintenance and administration issue than battle issues installing an application. On this point, I searched and found by chance the Official Ubuntu Server Book at a local store. Since I was looking for more information about Ubuntu, and already had a few other books on RedHat or CentOS, I was interested how well this book would compare to the others and if it would be too technical for me. It proved to be really helpful and I highly recommend it to all users.