พารามิเตอร์ จากการ GET ใน html file

by Little Bear @25 ส.ค. 49 11:00 ( IP : 61...230 ) | Tags : Programing

ค่าของ GET parameter ที่ได้รับมา

< script type="text/javascript">
< !--
var query=this.location.search.substring(1);
var get=[];
if (query.length > 0){
  var params=query.split("&");
  for (var i=0 ; i < params.length ; i++){
    var pos = params[i].indexOf("=");
    var name = params[i].substring(0, pos);
    var value = params[i].substring(pos + 1);
    get[name]=value;
    document.write( i + ":" + name);
    document.write("=" + value);
    document.writeln("");
  }
}
var photo = get["photo"] ? get["photo"] : "photo_1";
// -- >
< /script>