สมณะ

by เดี่ยว อิสระ @29 ส.ค. 50 20:59 ( IP : 202...192 ) | Tags : สัพเพ-เหระ

สมัยหนึ่งพระปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อขอรับโอวาทแล้วจะได้หลีกเร้นออกปฏิบัติธรรม ตามโคนไม้ เรือนว่างหรือสถานที่อันควรแก่การปฏิบัติธรรมต่อไป พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทว่า

"ปุณณะ มีรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่แล ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พูดึง ดำรงอยู่ ด้วยความคิดใจในรูปนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นแก่เธอ ผู้เพลิดเพลิน พูดถึง ดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนี่เพราะนันทิเกิด เราจึงกล่าวว่า ทุกข์เกิดแล้วนะปณณะฯ"

ต่อ จากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสอนถึงความติดในเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตามลำดับ จนกระทั้งพระปุณณะเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงถามว่า "ปุณณะ เมื่อเธอได้รับโอวาทย่อ ๆ จากเราแล้วเธอจะไปบำเพ็ญเพียรที่ชนบทแห่งไหน?"

"กระผมจะไปอยู่สุนาปรันตชนบทขอรับ"

"ปุณณะ ชาวสุนาปรันตะ ดุร้ายหยาบช้านัก ถ้าเขาด่าเธอแล้วเธอจะทำอย่างไร"

"ถ้าเขาด่ากระผมจะทำในใจว่า ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยฝ่ามือ"

"ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือก็ยังดี ที่เขาไม่ขว้างด้วยก้อนดิน"

"ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดินละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดินก็ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยท่อนไม้"

"ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยศาสตรา" "ถ้าเขาฆ่าด้วยศาสตราละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยศาสตรา ก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยอาวุธอันคม"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธอันคนละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธอันคม กระผมก็จักคิดว่า เขาฆ่าให้เราตายก็ยังดี ที่เราไม่ต้องไปวานคนอื่นให้ช่วยฆ่า"

"ดีละ ปุณณะ เธอใช้ความอดทนและความสงบเสงี่ยมมองภัยของชีวิตในแง่ดี ถ้าอย่างนี้เธอจะอยู่กับชาวสุนาปรันตะได้แน่ ๆ"

ด้วยอุบายดังที่กราบทูล พระพุทธเจ้าของท่านปุญณะนี้เอง เมื่อท่านเดินทางไปจำพรรษากับชาว สุนาปรันะในปีนี้ ท่านจึงชนะน้ำใจชาวบ้านผู้ดุร้ายหมู่นั้น อย่างราบคาบ ท่านปุณณะกลายเป็นพระขวัญใจของหมู่บ้านสุนาปรันตะไปโดยเราอันรวดเร็ว

แต่น่าเสียดายที่ท่านอายุสั้นนัก ในพรรษานั้นออกจากท่านจะแสดงธรรมไปโปรดชาวบ้านเป็นประจำแล้วท่าน ท่านยังเร่งความเพียรในกิจส่วนตัวของท่านตามที่ได้รับพุทโธวาทมา ในพรรษานั้นนอกจากท่านจะสำเร็จกิจเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็ได้ดับขันธ์อย่างสงบเสียมพระอริยเจ้าทั้งหมดด้วย

อ้างอิง http://members.tripod.com/%7Esidelook/yarn/yarn14.htm

Relate topics