582 items|« First « Prev 1 (2/59) 3 4 5 Next » Last »|

Server Down : Mysql error 28 no space left on the device

โดย Little Bear on 30 มี.ค. 64 11:50

เกิดอาการนี้มาเป็นวันที่ 2 แล้ว เมื่อวานสั่ง reboot แล้วหาย แต่วันนี้ reboot แล้วยังคงมีอาการอยู่

ที่เคยเจออาการนี้ คือ harddisk เต็ม ซึ่งปกติจะตรวจพื้นที่เหลือใน harddisk ก่อน ด้วย df -h ผลออกมาว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกเพียบ จนในที่สุดก็พบว่าที่เต็มนั้นไม่ใช่พื้นที่ แต่เป็น inode ลองตรวจดูด้วยคำสั่ง df -i พบว่า / เต็ม 100%

สาเหตุของครั้งนี้คือ inode ที่มีไว้สำหรับเก็บตำแหน่ง folder/file เต็ม เท่าที่อ่านดู ยังไม่สามารถขยายเพิ่มได้ (ต้องทำตอน format harddisk) จึงต้องค้นหาว่า folder ไหนที่มีไฟล์เป็นจำนวนมาก แล้วก็ลบ/ย้ายไปไว้ที่อื่นที่ใช้คนละ inode กัน

# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 1275949 357 1275592 1% /dev
tmpfs 1278745 553 1278192 1% /run
/dev/sda1 1831424 1831424 0 100% /
tmpfs 1278745 1 1278744 1% /dev/shm
tmpfs 1278745 3 1278742 1% /run/lock
tmpfs 1278745 15 1278730 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1 122093568 8699755 113393813 8% /backup
/dev/sda4 119996416 4748787 115247629 4% /home
/dev/sda2 122400 337 122063 1% /boot
tmpfs 1278745 10 1278735 1% /run/user/1004

คำสั่ง ls เพื่อดูว่าแต่ละ file มี inode หมายเลขอะไร

# ls -lai

คำสั่งสำหรับนับจำนวนไฟล์ในแต่ละ folder

# for i in /*; do echo $i; find $i |wc -l; done
# echo "Detailed Inodes usage for: $(pwd)" ; for d in `find -maxdepth 1 -type d |cut -d/ -f2 |grep -xv . |sort`; do c=$(find $d |wc -l) ; printf "$c - $d
" ; done ; printf "Total: $(find $(pwd) | wc -l)
"

พบว่า folder usr/local/directadmin/data/tickets มี folder/file จำนวนมาก ซึ่งสะสมมาจาก ticket ที่ระบบอัตโนมัตของ directadmin สร้างขึ้นมา จึงทำการลบไฟล์ทิ้งทั้งหมด

# rm -rm /usr/local/directadmin/data/tickets[code]

แล้วย้าย folder tickets ไปไว้ใน /backup (ซึ่งอยู่คนละ harddisk ก็จะไม่มีผลต่อ inode ของ /)

[code]
# mkdir /backup/usr
# mkdir /backup/usr/local
# mkdir /backup/usr/local/directadmin
# mkdir /backup/usr/local/directadmin/data
# mkdir /backup/usr/local/directadmin/data/tickets
[code]

เปลี่ยน owner/group ให้เป็นของ DirectAdmin

[code]
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin/data
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin/data/template
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin/data/tickets

สร้างลิงก์ tickets ไปที่ใหม่

# cd /usr/local/directadmin/data
# mv tickets tickets.old
# ln -s /backup/usr/local/directadmin/data/tickets tickets
# chown -h diradmin:diradmin tickets


ปล. เขาบอกว่าให้ลบไฟล์ session ทิ้งด้วย

# find . -type f -name sess_\* -delete

ที่มา

Xcode on Mac App Store can't install , show disk space not enough

โดย Little Bear on 25 มี.ค. 64 13:08

ตอนจะติดตั้ง Xcode มัน error "Not enough storage disk space, you can't install the product".

สาเหตุเกิดจาก App Store คำนวณพื้นที่ว่างผิด ได้ไม่เท่ากับพื้นที่ว่างจริง

สำรวจพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสกันก่อน

About this Mac > Storage

Trick คือ  ให้ macOS ทำการ clean up APFS โดยสร้าง a huge garbage file หลังจากนั้นก็ลบมันทิ้งไป

สร้างไฟล์โดยคำสั่ง:

dd if=/dev/zero of=/Users/<username>/hugefile bs=100m

ปล่อยให้มันทำงานไปสัก 30 วินาที แล้วก็ kill มันทิ้งด้วย ctrl+c หลังจากนั้นก็ลบไฟล์นั้นทิ้งไป:

rm ~/hugefile

ลบ Snapshots

tmutil thinlocalsnapshots / 21474836480 4

Run Flutter บน iPad

โดย Little Bear on 18 มี.ค. 64 11:05

น่าจะถึงเวลาที่ต้องมาเขียน  App บน iOS เสียที มีงานรออยู่หลายชิ้นแล้ว ตั้งแต่ iMed@home, Green Smile, 1T1U และน่าจะมีตามมาอีกหลายงาน เช่น iMed@NCD Care

Set App to be a release mode (default is debug mode cannot run directly)

In VS Code Settings:

Tab User => Extensions/Dart & Flutter/Dart: Flutter Run Additional Args

or search "Flutter Run Additional Args"

Dart: Flutter Run Additional Args
Additional args to pass to the flutter run command.

Add Item --release

In command line

You can Run your application in Release Mode easily in your terminal using :

flutter run --release

And it will switch to Release Mode .

But if you don't want to run your app , just want to build your apk or ipa , Use :

flutter build --release

In X-Code

You can specify to build for ios by using flutter build ios

Follow these 3 steps:

cd project
open ios/Runner.xcworkspace
 1. Open your Flutter project in Xcode.
 2. Top Bar Product > Scheme > Edit Scheme
 3. Build Configuration - Select Release

Note: Release type flutter app is valid for 7 days on iOS devices.

ที่มา

อีกที : macOS 11.0 Big Sur Apache/MiriaDB/PHP Setup

โดย Little Bear on 21 ธ.ค. 63 10:21

รอก่อนนะ ค่อยกลับมาทยอยเขียน

Edit Apache config

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf
ServerName my.local.:80

<Directory "/">
AllowOverride All
Require all denied
</Directory>

<Directory "/Library/WebServer/Documents">
AllowOverride All
</Directory>

Restart Apache

sudo apachectl restart
sudo apachectl -k graceful

Edit MariaDB config

nano ~/.my.cnf

Restart MariaDB

Auto start

brew services start mariadb

Manual start

mysql.server restart

ที่มา

Ubuntu Web Server Setup

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 63 13:19

แปะไว้ก่อน ค่อยมาเขียนรายละเอียดนะครับ

sudo nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini
sudo systemctl restart apache2

sudo nano /etc/mysql/conf.d/mysqld.cnf sudo systemctl restart mysql

mkdir remotefolder sshfs -p 22 username@example.com:/home/folder/ remotefolder umount remotefolder

sshfs -p 22 username@example.com:/home/user/domains/example.com/public_html/ remotefolder nohup rsync -trv remotefolder/path/ path/ &

sudo apt update<br /> sudo apt upgrade

sudo apt install apache2 -y systemctl status apache2

sudo a2dismod ssl sudo a2enmod ssl<br /> <br /> <br />

apt install php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-opcache libapache2-mod-php7.4

apt install mariadb-server mariadb-client systemctl status mariadb

mysql> CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost';<br /> <br /> <br />

sudo systemctl restart apache2<br /> sudo systemctl restart mysql<br /> <br /> <br /> wget -r --ask-password ftp://user:server.com/- https://upcloud.com/community/tutorials/installing-lamp-stack-ubuntu/?utmterm=&utmcampaign=DSA&utmsource=adwords&utmmedium=ppc&hsaacc=9391663435&hsacam=7185608860&hsagrp=81739862313&hsaad=391197952986&hsasrc=g&hsatgt=dsa-460992423274&hsakw=&hsamt=b&hsanet=adwords&hsaver=3&gclid=CjwKCAiAeb-BRB2EiwAGBnXXuae-7ru2jsgSAiku6bX0k7XucjvKLGBQkSm-DKo92SXjG1odKAeRoCid0QAvD_BwE - https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-new-user-and-grant-permissions-in-mysql - https://stackoverflow.com/questions/113886/how-to-recursively-download-a-folder-via-ftp-on-linux - https://askubuntu.com/questions/709594/how-can-i-disable-and-enable-ssl-in-apache-without-a-command-if-possible

Connecting to Android Device with ADB over WiFi

โดย Little Bear on 14 ต.ค. 63 14:25
 1. ต่อโทรศัพท์ Android กับ Mac ก่อน ด้วย USB Cable
 2. เปิด Termilal แล้ว run
  Library/Android/sdk/platform-tools/adb tcpip 5555
  Library/Android/sdk/platform-tools/adb connect YOURDEVICEIP:5555
  
 3. รอดูผลของการเชื่อมต่อ
 4. ถอดสาย USB ออก แล้วก็ debug ผ่าน WIFI โลด

ที่มา

Apache Config on Ubuntu Server :: Manual add new site

โดย Little Bear on 10 ต.ค. 63 16:16

Create new user how

sudo adduser userName

Make user sudo how

sudo adduser userName sudo

MySQL Configuration

 • Increrase memory size for MySQL Server using nano /etc/my.cnf and add/change value ตามรายละเอียด
  innodbbufferpoolsize = 2048M
  innodblogfilesize = 512M
  maxconnections = 500
  keybuffer_size = 512M
  

PHP Config

Set timezone to Asia/Bangkok

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
date.timezone = Asia/Bangkok

Add CNAME domain.com to ppi.psu.ac.th

Add new site to Apache

cd /etc/apache2/sites-available
nano sites-available/doname.com.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName domain.com
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html/domain.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.domain.com
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html/domain.com
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
  ServerName domain.com
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /home/user/domains/domain.com
</VirtualHost>
<VirtualHost _default_:443>
  ServerName www.domain.com
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /home/user/domains/domain.com
</VirtualHost>
</IfModule>
cd /etc/apache2/sites-enabled
ln -s ../sites-available/domain.com.conf domain.com.conf

Restart Apache

systemctl restart apache2

Restart MySql

systemctl restart mysql

INSTALL Let's Encrypt

apt-add-repository -r ppa:certbot/certbot

After that, the following commands do not generate any errors:

apt update
apt-get update
apt install python3-certbot-apache
certbot --apache -d domain.com -d www.domain.com

You should test your configuration at:

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=domain.com

IMPORTANT NOTES:

Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:

 • /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem
 • Your key file has been saved at:
 • /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem
 • Your cert will expire on 2021-01-08. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew all of your certificates, run "certbot renew"

To test the renewal process, you can do a dry run with certbot:

sudo certbot renew --dry-run

Correct way to completely remove issued certificate(s) for a domain

certbot delete --cert-name domain.com

Copy file from another server using SSH

Alternatively, you could mount the myserver's filesystem over SSH with sshfs. This may be too much hassle for a one-off need, but convenient if you do this sort of thing often.

mkdir myserver
sshfs -p 22 domain.com:/path/ myserver
wget -O ~/myserver/path/to/remote/destination http://www.example.com/whatever

rsync -trv myserver/src/path/ dest/path/
umount myserver

rsync in background

nohup rsync -trv myserver/src/path/ dest/path/ &

Dump Database

mysqldump -u [username] -p [database-you-want-to-dump] > [path-to-place-data-dump.sql]
/usr/local/mysql/bin/mysqldump -u [username] -p [database-you-want-to-dump] > [path-to-place-data-dump.sql]

Ways to Flush DNS Cache on Mac OSx

sudo killall -HUP mDNSResponder

WhoIs LookUp

nslookup -type=ns softganz.com

Setup Time Sync

ติดตั้ง

apt-get install ntp

แก้ไข config

server 1.th.pool.ntp.org
server 0.asia.pool.ntp.org
server 2.asia.pool.ntp.org
server clock.nectec.or.th

Restart

service ntp restart

ที่มา

สร้างปุ่มเมนูบน Action Bar ของ Template Buttom Navigator Activity

โดย Little Bear on 30 ก.ย. 63 11:18

ตอนที่เริ่มสร้าง App ใหม่ โดยใช้ Template Buttom Navigator Activity นั้นจะไม่มีปุ่มเมนูบนด้านขวาของ Action Bar หากเราต้องการใช้ ก็จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเอง

เริ่มด้วยการสร้าง resource file ของ options menu ก่อน

Menu -> New -> Resource File File name : options_menu Resource type : Menu

options_menu.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item
  android:id="@+id/searchFragment"
  android:icon="@drawable/ic_baseline_search_24"
  android:title="@string/action_search"
  app:showAsAction="always" />
<item
  android:id="@+id/settingsFragment"
  android:icon="@drawable/ic_baseline_settings_24"
  android:title="@string/action_settings"
  app:iconTint="@color/yourcolor"
  app:showAsAction="ifRoom" />
<item
  android:id="@+id/aboutUsFragment"
  android:icon="@drawable/ic_baseline_info_24"
  android:title="@string/action_aboutus" />
</menu>

MainActivity.kt

override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
  val inflater = menuInflater
  inflater.inflate(R.menu.options_menu, menu)
  if (menu is MenuBuilder) {
    menu.setOptionalIconsVisible(true)
  }
  return super.onCreateOptionsMenu(menu)
}

override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
  when (item.itemId) {
    R.id.aboutUsFragment -> {
      toast("About Us")
    }
  }
  return super.onOptionsItemSelected(item)
}

เพิ่มรายการในเมนู

menu?.apply {
// ----------------- add a new item to menu ----------------
// add new item to menu
val newItem:MenuItem = menu.add(
  Menu.NONE, // group id
  2, // item id
  1, // order
  "New Item" // title
)

// set new item's icon
newItem.setIcon(R.drawable.ic_check_circle)

// set new item show as action flags
newItem.setShowAsActionFlags(
  MenuItem.SHOW_AS_ACTION_ALWAYS or
  MenuItem.SHOW_AS_ACTION_WITH_TEXT
)

// menu new item click listener
newItem.setOnMenuItemClickListener {
  Toast.makeText(this@MainActivity, "New Item Clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  true
}

// ----------------- remove an item from menu ----------------
menu.removeItem(R.id.cancel)

// ----------------- update an item in menu ----------------
menu.findItem(R.id.settings).apply {
  title = "Updated Title"
}

ตรวจสอบว่า menu ได้สร้างหรือยัง?

::actionMenu.isInitialized

ตรวจสอบว่า key ของ Array มีหรือไม่?

options.has("menu")

การเข้าถึง R -> Resource

android.R.attr.actionBarSize

ที่มา

วิธีการรับส่งข้อมูลของ Android Fragment

โดย Little Bear on 23 ก.ย. 63 17:29

ช่วงนี้กำลังพัฒนา Green Smile App เวอร์ชั่นใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาใช้ Fragment แทน

หลังจากทำไปพักหนึ่ง ก็มีปัญหาในการสื่อสาร/เข้าถึงข้อมูลระหว่า Activity กับ Fragment

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก Akexorcist เรื่อง Let’s Fragment — วิธีการรับส่งข้อมูลของ Fragment แถมในบทความยังมีบทความในซีรีย์เดียวกันอีกหลายเรื่อง เช่น

 • มารู้จักกับ Fragment กันเถอะ~
 • เริ่มต้นง่ายๆกับ Fragment แบบพื้นฐาน
 • ว่าด้วยเรื่องการสร้าง Fragment จาก Constructor ที่ถูกต้อง
 • รู้จักกับ FragmentTransaction สำหรับการแสดง Fragment [ตอนที่ 1]
 • รู้จักกับ FragmentTransaction สำหรับการแสดง Fragment [ตอนที่ 2]
 • Lifecycle ของ Fragment (Fragment Lifecycle)
 • วิธีการรับส่งข้อมูลของ Fragment
 • มาทำ View Pager กันเถิดพี่น้อง~ [ตอนที่ 1]
 • มาทำ View Pager กันเถิดพี่น้อง~ [ตอนที่ 2]
 • เพิ่มลูกเล่นให้กับ View Pager ด้วย Page Transformer

ลองตามไปอ่านกันดูนะครับ

Android : Close box on WebView

โดย Little Bear on 20 ก.ย. 63 18:12

fun evaluateJsFromNative(command: String,
  webView: WebView, function: (value : Boolean) -> Unit ) {
  webView.evaluateJavascript("(function() { return $command; })();") {
    s -> function(s.toBoolean())
  }
}
override fun onBackPressed() {
  var boxCheck = "document.getElementsByClassName('box-page')[0].tagName == 'DIV';"
  evaluateJsFromNative(boxCheck, myWebView) {
    if (it) {
      evaluateJsFromNative("$.colorbox.close()", myWebView){}
    } else {
      super.onBackPressed()
    }
  }
}

582 items|« First « Prev 1 (2/59) 3 4 5 Next » Last »|