596 items|« First « Prev 1 2 (3/60) 4 5 Next » Last »|

Flutter Permission

โดย Little Bear on 17 พ.ค. 64 14:04

iOS: in ios/Runner/Info.plist

ขอสิทธิ์ Location

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key><true/>
</dict>

ขอสิทธิ์ใช้กล้อง

<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>Explanation on why the camera access is needed.</string>

ขอสิทธิ์ไมโครโฟน

<key>NSMicrophoneUsageDescription</key>
<string>Flutter requires acess to microphone.</string>

Android: android/app/build.gradle

defaultConfig {
  minSdkVersion 21

Android: android/app/src/main/AndroidManifest.xml

<application>
  <provider
    android:name="com.pichillilorenzo.flutterinappwebview.InAppWebViewFileProvider"
    android:authorities="${applicationId}.flutterinappwebview.fileprovider"
    android:exported="false"
    android:grantUriPermissions="true">
    <meta-data
    android:name="android.support.FILEPROVIDERPATHS"
    android:resource="@xml/provider_paths" />
    </provider>
</application>

Create file res/values/provider_paths.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths>
</paths>

main.dart

import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';

Future main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Permission.camera.request();
  runApp(MyApp());
}

สิทธิ์อื่นดูได้จาก Enable camera for HTML inputs

ที่มา

Flutter App Lifecycle

โดย Little Bear on 9 พ.ค. 64 12:53

Step 1. Create a new application. The main screen in which will be StatefulWidget. Which should implement the WidgetsBindingObserver interface. Next, we get the instance of WidgetBinding and add an observer to it.

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with WidgetsBindingObserver {
 @override
 void initState() {
  WidgetsBinding.instance.addObserver(this);
  super.initState();
 }

 @override
 void dispose() {
  WidgetsBinding.instance.removeObserver(this);
  super.dispose();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Flutter Tutorial Lifecycle'),
   ),
   body: Center(),
  );
 }
}

Step 2. Now we have the didChangeAppLifecycleState method available. In this example, we simply print a state change to the thermal.

@override
void didChangeAppLifecycleState(AppLifecycleState state) {
 print('state = $state');
}ที่มา Flutter App Lifecycle

My First Flutter App

โดย Little Bear on 2 เม.ย. 64 12:16

เขียน Flutter App

Create new app

flutter create --org com.yourdomain appname

Set App signing team to your email

Open app using VSCode and run

open ios/Runner.xcworkspace
Then build iod
flutter build ios

In Runner / Targets/Runner -> select Team

If have already created a project: Change package name by add dependencies changeapppackagename: and run

flutter pub run changeapppackagename:main com.package.appname

Run in release mode

flutter run --release

Settings

 1. เปลี่ยนชื่อ App Icon
 2. Add permission: กำหนด Permission ด้วยนะ ไม่อย่างนั้นจะเปิด WebView เข้าเน็ตไม่ได้

iOS: แก้ไขไฟล์ ios/Runner/info.plist

  <key>CFBundleName</key>
  <string>APP NAME</string>
  <key>io.flutter.embeddedviewspreview</key>
  <string>YES</string>

Android manifest: แก้ไขไฟล์ android/app/src/main/AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<application
  android:label="APP NAME"
>

macOS: in macos/Runner/DebugProfile.entitlements and macos/Runner/Release.entitlements

  <key>com.apple.security.network.client</key>
  <true/>

App Icon:

File : pubspec.yaml

dependencies:
...
flutter_launcher_icons: ^0.9.0
flutter_icons:<br />
  image_path: "assets/icon/logo_192.png"<br />
  android: true
  ios: true
  remove_alpha_ios: true
# flutter pub run flutter_launcher_icons:main

เอาคำว่า "DEBUG" ของเธอคืนไป

ใส่ไว้ใน MaterialApp

debugShowCheckedModeBanner: false

Add dependencies แล้ว แต่ import package ไม่ได้

flutter packages get
close project and re-open project

Upgrade version iOS แล้วมองไม่เห็น device

ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก GitHub แล้วนำไฟล์มาวางไว้ที่ (~/Application/) Xcode app ใน path Contents/Developer/Platform/iPhoneOS.platform/DeviceSupport

แล้วก็ Flutter Clean

flutter clean

App Permission

การจัดการ App Permission

หัวข้ออื่น

ที่มา

Server Down : Mysql error 28 no space left on the device

โดย Little Bear on 30 มี.ค. 64 11:50

เกิดอาการนี้มาเป็นวันที่ 2 แล้ว เมื่อวานสั่ง reboot แล้วหาย แต่วันนี้ reboot แล้วยังคงมีอาการอยู่

ที่เคยเจออาการนี้ คือ harddisk เต็ม ซึ่งปกติจะตรวจพื้นที่เหลือใน harddisk ก่อน ด้วย df -h ผลออกมาว่ายังมีพื้นที่เหลืออีกเพียบ จนในที่สุดก็พบว่าที่เต็มนั้นไม่ใช่พื้นที่ แต่เป็น inode ลองตรวจดูด้วยคำสั่ง df -i พบว่า / เต็ม 100%

สาเหตุของครั้งนี้คือ inode ที่มีไว้สำหรับเก็บตำแหน่ง folder/file เต็ม เท่าที่อ่านดู ยังไม่สามารถขยายเพิ่มได้ (ต้องทำตอน format harddisk) จึงต้องค้นหาว่า folder ไหนที่มีไฟล์เป็นจำนวนมาก แล้วก็ลบ/ย้ายไปไว้ที่อื่นที่ใช้คนละ inode กัน

# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 1275949 357 1275592 1% /dev
tmpfs 1278745 553 1278192 1% /run
/dev/sda1 1831424 1831424 0 100% /
tmpfs 1278745 1 1278744 1% /dev/shm
tmpfs 1278745 3 1278742 1% /run/lock
tmpfs 1278745 15 1278730 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1 122093568 8699755 113393813 8% /backup
/dev/sda4 119996416 4748787 115247629 4% /home
/dev/sda2 122400 337 122063 1% /boot
tmpfs 1278745 10 1278735 1% /run/user/1004

คำสั่ง ls เพื่อดูว่าแต่ละ file มี inode หมายเลขอะไร

# ls -lai

คำสั่งสำหรับนับจำนวนไฟล์ในแต่ละ folder

# for i in /*; do echo $i; find $i |wc -l; done
# echo "Detailed Inodes usage for: $(pwd)" ; for d in `find -maxdepth 1 -type d |cut -d/ -f2 |grep -xv . |sort`; do c=$(find $d |wc -l) ; printf "$c - $d
" ; done ; printf "Total: $(find $(pwd) | wc -l)
"

พบว่า folder usr/local/directadmin/data/tickets มี folder/file จำนวนมาก ซึ่งสะสมมาจาก ticket ที่ระบบอัตโนมัตของ directadmin สร้างขึ้นมา จึงทำการลบไฟล์ทิ้งทั้งหมด

# rm -rm /usr/local/directadmin/data/tickets[code]

แล้วย้าย folder tickets ไปไว้ใน /backup (ซึ่งอยู่คนละ harddisk ก็จะไม่มีผลต่อ inode ของ /)

[code]
# mkdir /backup/usr
# mkdir /backup/usr/local
# mkdir /backup/usr/local/directadmin
# mkdir /backup/usr/local/directadmin/data
# mkdir /backup/usr/local/directadmin/data/tickets
[code]

เปลี่ยน owner/group ให้เป็นของ DirectAdmin

[code]
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin/data
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin/data/template
# chown diradmin:diradmin /backup/usr/local/directadmin/data/tickets

สร้างลิงก์ tickets ไปที่ใหม่

# cd /usr/local/directadmin/data
# mv tickets tickets.old
# ln -s /backup/usr/local/directadmin/data/tickets tickets
# chown -h diradmin:diradmin tickets


ปล. เขาบอกว่าให้ลบไฟล์ session ทิ้งด้วย

# find . -type f -name sess_\* -delete

ที่มา

Xcode on Mac App Store can't install , show disk space not enough

โดย Little Bear on 25 มี.ค. 64 13:08

ตอนจะติดตั้ง Xcode มัน error "Not enough storage disk space, you can't install the product".

สาเหตุเกิดจาก App Store คำนวณพื้นที่ว่างผิด ได้ไม่เท่ากับพื้นที่ว่างจริง

สำรวจพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสกันก่อน

About this Mac > Storage

Trick คือ  ให้ macOS ทำการ clean up APFS โดยสร้าง a huge garbage file หลังจากนั้นก็ลบมันทิ้งไป

สร้างไฟล์โดยคำสั่ง:

dd if=/dev/zero of=/Users/<username>/hugefile bs=100m

ปล่อยให้มันทำงานไปสัก 30 วินาที แล้วก็ kill มันทิ้งด้วย ctrl+c หลังจากนั้นก็ลบไฟล์นั้นทิ้งไป:

rm ~/hugefile

ลบ Snapshots

tmutil thinlocalsnapshots / 21474836480 4

Run Flutter บน iPad

โดย Little Bear on 18 มี.ค. 64 11:05

น่าจะถึงเวลาที่ต้องมาเขียน  App บน iOS เสียที มีงานรออยู่หลายชิ้นแล้ว ตั้งแต่ iMed@home, Green Smile, 1T1U และน่าจะมีตามมาอีกหลายงาน เช่น iMed@NCD Care

Set App to be a release mode (default is debug mode cannot run directly)

In VS Code Settings:

Tab User => Extensions/Dart & Flutter/Dart: Flutter Run Additional Args

or search "Flutter Run Additional Args"

Dart: Flutter Run Additional Args
Additional args to pass to the flutter run command.

Add Item --release

In command line

You can Run your application in Release Mode easily in your terminal using :

flutter run --release

And it will switch to Release Mode .

But if you don't want to run your app , just want to build your apk or ipa , Use :

flutter build --release

In X-Code

You can specify to build for ios by using flutter build ios

Follow these 3 steps:

cd project
open ios/Runner.xcworkspace
 1. Open your Flutter project in Xcode.
 2. Top Bar Product > Scheme > Edit Scheme
 3. Build Configuration - Select Release

Note: Release type flutter app is valid for 7 days on iOS devices.

ที่มา

อีกที : macOS 11.0 Big Sur Apache/MiriaDB/PHP Setup

โดย Little Bear on 21 ธ.ค. 63 10:21

รอก่อนนะ ค่อยกลับมาทยอยเขียน

Edit Apache config

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf
ServerName my.local.:80

<Directory "/">
AllowOverride All
Require all denied
</Directory>

<Directory "/Library/WebServer/Documents">
AllowOverride All
</Directory>

Restart Apache

sudo apachectl restart
sudo apachectl -k graceful

Edit MariaDB config

nano ~/.my.cnf

Restart MariaDB

Auto start

brew services start mariadb

Manual start

mysql.server restart

ติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่น

Configuration

PHP Config

nano /usr/local/etc/php/8.0/php.ini
...
post_max_size = 1024M
upload_max_filesize = 1024M
...

ที่มา

Ubuntu Web Server Setup

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 63 13:19

แปะไว้ก่อน ค่อยมาเขียนรายละเอียดนะครับ

sudo nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini
sudo systemctl restart apache2

sudo nano /etc/mysql/conf.d/mysqld.cnf sudo systemctl restart mysql

mkdir remotefolder sshfs -p 22 username@example.com:/home/folder/ remotefolder umount remotefolder

sshfs -p 22 username@example.com:/home/user/domains/example.com/public_html/ remotefolder nohup rsync -trv remotefolder/path/ path/ &

sudo apt update<br /> sudo apt upgrade

sudo apt install apache2 -y systemctl status apache2

sudo a2dismod ssl sudo a2enmod ssl<br /> <br /> <br />

apt install php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-opcache libapache2-mod-php7.4

apt install mariadb-server mariadb-client systemctl status mariadb

mysql> CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost';<br /> <br /> <br />

sudo systemctl restart apache2<br /> sudo systemctl restart mysql<br /> <br /> <br /> wget -r --ask-password ftp://user:server.com/- https://upcloud.com/community/tutorials/installing-lamp-stack-ubuntu/?utmterm=&utmcampaign=DSA&utmsource=adwords&utmmedium=ppc&hsaacc=9391663435&hsacam=7185608860&hsagrp=81739862313&hsaad=391197952986&hsasrc=g&hsatgt=dsa-460992423274&hsakw=&hsamt=b&hsanet=adwords&hsaver=3&gclid=CjwKCAiAeb-BRB2EiwAGBnXXuae-7ru2jsgSAiku6bX0k7XucjvKLGBQkSm-DKo92SXjG1odKAeRoCid0QAvD_BwE - https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-new-user-and-grant-permissions-in-mysql - https://stackoverflow.com/questions/113886/how-to-recursively-download-a-folder-via-ftp-on-linux - https://askubuntu.com/questions/709594/how-can-i-disable-and-enable-ssl-in-apache-without-a-command-if-possible

Connecting to Android Device with ADB over WiFi

โดย Little Bear on 14 ต.ค. 63 14:25
 1. ต่อโทรศัพท์ Android กับ Mac ก่อน ด้วย USB Cable
 2. เปิด Termilal แล้ว run
  Library/Android/sdk/platform-tools/adb tcpip 5555
  Library/Android/sdk/platform-tools/adb connect YOURDEVICEIP:5555
  
 3. รอดูผลของการเชื่อมต่อ
 4. ถอดสาย USB ออก แล้วก็ debug ผ่าน WIFI โลด

ที่มา

596 items|« First « Prev 1 2 (3/60) 4 5 Next » Last »|