ให้ Shoutcast เปิดอัตโนมัติหลายสถานี

by Little Bear @6 มิ.ย. 52 14:07 ( IP : 61...187 ) | Tags : Linux , Redhat , Shoutcast

ผมทดลองเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ ซึ่งมีหลายสถานี (port) และต้องการให้มันเปิดแบบอัตโนมัติในตอนเปิด server ก็ไปเจอวิธีการและ code ในเว็บนี้

ลองทำตามโค๊ดข้างล่าง

#!/bin/bash
#
# chkconfig: 345 91 35
# description: Starts and stops sc_serv.<br />
#     You know, the mp3 streaming thang.
#
#  Version 1.3 (nov 4 2001)
#  Now with more revisions! System now checks for pid file before cat
#  to display so that we receive no error messages. System also displays
#  pids as we are killing old processes. Profanity was removed from the<br />
#  startup messages. Tests for a pid file before reporting success. Displays
#  the relay server name when we start the daemon up, so that we know
#  which servers are getting booted. Pushed the success marker over to the<br />
#  right and added [] because I am just a slave to fashion.
#
#  Version 1.2 (nov 3 2001)
#  Same exact shit, but runs as nobody for security reasons. Just
#  in case we are worried about buffer overflows or whatnot.
#  
#  Version 1.1 (nov 3 2001)
#  Starts stops and restarts jobs. Also checks for existing daemons
#  before calling a start, and exits without starting new ones. This
#  prevents you from being a dumbass and starting multiple listeners
#  on the same port. I would suggest using the restart command
#  in these cases. Also creates a shoutcast.pid file that can be used
#  to discover all of the (many) pids used by shoutcast when running.
#
#  Version 1.0 (nov 3 2001)<br />
#  Starts and stops successfully.<br />
#  Kills old jobs on start command. Dirty, but<br />
#  does the job well enough. Tested functional on
#  mandrake version 8.1 but should work on redhat<br />
#  or any other distro that supports a standard<br />
#  sysv startup script.
#
#  Instructions for use.
#  1: untargzip shoutcast into the directory of your choosing
#  2: copy sc_serv into the /usr/sbin directory<br />
#  3: Create the directory /etc/shoutcast
#  4: copy the shoutcast.conf file into your /etc/shoutcast dir.
#  5: Edit the shoutcast.conf file to match your needs.
#  6: Make as many more conf files as needed to support<br />
#   multiple streams. Be sure to edit these files so that
#   you are not starting multiple shoutcast servers that
#   are either listening or broadcasting on the same port.
#  7: Copy this file into the /etc/rc.d/init.d directory
#  8: chmod this file +x (chmod ug+x /etc/rc.d/init.d/shoutcast)
#  9: run chkconfig --add shoutcast from the /etc/rc.d/init.d dir.
#  10:Run /etc/rc.d/init.d/shoutcast start<br />
#  11:Drink a beer, or light one up, and enjoy the tunes.
#

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up. This line may cause an error on incompatible
# distributions. Remove it if necessary. Also remove if the startup always
# fails for no apparent reason.
[[ ${NETWORKING} = "no" ]] && exit 0<br />
<br />
<br />
stop (){
 <a class="hashtag" href="/tags/First">#First</a> we want to kill the original servers, so we don't get errors.
 echo "Killing old shoutcast servers."
 for oldpid in `ps -A | grep sc_serv | cut -c 0-6`; do
   kill -9 $oldpid
   if [[ $1 == "-v" ]]
   then
     echo $oldpid
   fi
 done
 rm -f /var/run/shoutcast.pid
}<br />
<br />
<br />
start (){
 <a class="hashtag" href="/tags/Now">#Now</a> we can start the servers up.
 if [[ $1 == "-v" ]]<br />
   then
     echo "Starting up the new shoutcast servers. Starting..."
   fi
  <br />
 servcount=`expr 0`
 for cfile in `ls /etc/shoutcast`; do
   echo -n $cfile
   echo -n " -> "
   grep ^RelayServer /etc/shoutcast/$cfile
   # This is the line where we actually run the shoutcast program!
   <a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> -u nobody /usr/bin/sc_serv /etc/shoutcast/$cfile > /dev/null &
   /usr/bin/sc_serv /etc/shoutcast/$cfile > /dev/null &
   let servcount=servcount+1
 done
 <a class="hashtag" href="/tags/Create">#Create</a> the pid file...
 ps -A | grep sc_serv | cut -c 0-6 > /var/run/shoutcast.pid
 <a class="hashtag" href="/tags/Done">#Done</a> now!
 echo "Started $servcount servers."
}<br />
<br />
<br />
case "$1" in
 start)  
 if [[ ! -e /var/run/shoutcast.pid ]]
 then
  start $2
  
  if [[ -e /var/run/shoutcast.pid ]]<br />
  then    
    echo "Startup           [SUCCESS]"
  fi
  
 else
   if [[ $2 == "-v" ]]
   then
    echo "Shoutcast is already running these processes:"
    #Toldja! Checks before displaying pid file.
    if [[ -e /var/run/shoutcast.pid ]]
    then
      cat /var/run/shoutcast.pid
    fi
    echo "Try calling shoutcast restart in order to kill old processes."
  else
    echo "SC_SERV is already running. Try calling shoutcast restart."
  fi
  echo "Startup           [FAILED]"
 fi
  ;;
 restart)
  stop $2
  if [[ $2 == "-v" ]]
    then
      echo "Waiting for the old servers to die..."
    fi

  sleep 4
  start $2
  if [[ -e /var/run/shoutcast.pid ]]<br />
  then    
    echo "Startup           [SUCCESS]"
  fi
  ;;
 stop)
 if [[ -e /var/run/shoutcast.pid ]];
 then
  stop $2
  echo "Shoutcast shutdown          [SUCCESS]"
 else
  echo "There are no registered shoutcast servers running right now. Attempting to kill anyways."
  stop $2
 fi
  ;;
 *)
  echo "Usage: shoutcast (start|stop|restart) [-v]"
  
esac

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. สร้างไฟล์ /etc/init.d/shoutcast แล้วเปลี่ยน attr เป็น 755
 2. copy ไฟล์ sc_serv (ที่ดาวน์โหลดมา) ไปไว้ที่ /usr/bin
 3. สร้างโฟล์เดอร์ /etc/shoutcast แล้วนำไฟล์คอนฟิกมาใส่ไว้ในนี้ จะกี่ไฟล์ก็ได้ ตอนเปิดเครื่องมันจะ start ให้หมด
Comment #1รัน ./sc_serv ไม่ได้
pencil (Not Member)
Posted @18 พ.ค. 53 10:37 ip : 110...220

ผมใช้ Ubuntu 10.04 พอสั่ง ./scserv มันไม่รัน
มันขึ้นว่า -bash : ./sc
serv: No such file and directory
แล้ว code ขึ้นบนเอาไว้ใช้ยังไงครับ

Comment #2
Posted @18 พ.ค. 53 11:00 ip : 61...65

ชื่อคำสั่ง คือ scserv ครับ หากจะสั่ง ./scserv นั้น ไฟล์ sc_serv จะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

ลอง ls ดูนะครับว่าเจอไฟล์ sc_serv หรือเปล่า

Comment #3รัน ./sc_serv ไม่ได้
pencil (Not Member)
Posted @19 พ.ค. 53 11:39 ip : 110...220

อยู่ทั้งหมดเลยครับ ทั้ง  Readme, scserv,scserv.conf  หรือว่าจะไม่ support Ubuntu server 10.04 ครับ หรือว่ามันต้องอยู่ที่ folder เฉพาะหรือเปล่า หรือว่าอยู่ที่ใน  folder ไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาไว้ที่ไหน ผมตั้ง ชื่อว่า radio