ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Updating your DirectAdmin License manually

by Little Bear @10 ก.ย. 65 14:12 ( IP : 171...225 ) | Tags : DirectAdmin
cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart

หากติดเรื่อง ssl

echo 1 > /root/.insecure_download

อีกวิธีคือ

cd /usr/local/directadmin/conf
cp -f license.key license.key.old
wget -O license.key --no-check-certificate 'https://license.directadmin.com/licenseupdate.php?uid=123&lid=1234'
chown diradmin:diradmin license.key
chmod 600 license.key

ที่มา Updating your DirectAdmin License manually